Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Pulmoner Fibrozisli Hastalarda Gelişen Akut Solunum Yetmezliğinde Mekanik Ventilasyonun Sonuçları

 

Outcome of Mechanical Ventilation for Acute Respiratory Failure in

Patients with Pulmonary Fibrosis

Fumeaux T, Rothmeier C, Jolliet P. Intensive Care Medicine 2001;27:1868-74

 

GİRİŞ

Kronik pulmoner fibrozis, fibroblast proliferasyonu ve ekstraselüler matriks remodelingle karakterize ilerleyici interstisyel akciğer hastalığıdır. Hastalık, sistemik hastalıklara sekonder (romatoid artrit, skleroderma, sarkoidozis vs.) gelişebileceği gibi, primer hastalık akciğere sınırlı olabilir ve idiyopatik pulmoner fibrozis (IPF) olarak adlandırılır. IPF prevalansı düşüktür ve genelde 50-70 yaş arasında görülür. Sekonder pulmoner fibrozisin yaş dağılımı heterojendir. Tanı; klinik öykü, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve histolojik bulguların (yaygın interstisyel pnömoni) değerlendirilmesi ile konulur.

IPF, progresif bir hastalıktır ve hastalığın ilerlemesini değiştiren tek bir tedavi yöntemi gösterilmiş değildir. Yaşam süresi 3-5 yıl arasında değişebilir. Akciğer transplantasyonu uygulanmakla birlikte; ileri yaş, terminal evre ve diğer organ sorunları bunu sınırlayabilir. Sekonder pulmoner fibrozis heterojen bir popülasyon içerir ve biraz daha iyi prognoza sahiptir.

IPF’li hastalarda hastalığın progresyonu ve terminal solunum yetmezliği eksitus nedenidir. Ancak geçici akut alevlenmeler olabilir. Literatürde pulmoner fibrozis ve mekanik ventilasyonla (MV) ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır.

Bu çalışmada, solunum yetmezliğinin eksitus nedeni olduğu pulmoner fibrozisli hastalarda, MV tedavisinin sonuçları incelenmek istenmiştir.

AMAÇ

Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’ne alınan ve MV uygulanan pulmoner fibrozisli hastaların prognozlarını ve tedaviye yanıtlarını incelemek.

YÖNTEM

Çalışma Şekli

Retrospektif, gözleme dayanan olgu serisi.

1996-2001 yılları arasında pulmoner fibrozis tanısı alan hastalar taranmış ve solunum yetmezliği nedeniyle MV tedavisi uygulanan hastalar incelenmiştir. Toplam 14 hasta pulmoner fibrozis nedeniyle MV tedavisine alınmış ve bunların sadece 3’ünde sekonder neden bulunmuş, diğerleri IPF kabul edilmiştir.

IPF tanısı ATS kriterlerine göre konulmuş, hastaların; öyküleri, yaşam kalitesi testleri, radyolojik bulguları ve patolojik bulguları değerlendirilmiştir. Solunum yetmezliği nedeniyle MV tedavisi verilen hastaların hastaneye ve yoğun bakıma yatışlarında klinik, radyolojik, laboratuvar ve mikrobiyolojik bulguları incelenmiştir.

BULGULAR

Hastalar ağır solunum yetmezliği kriterleri ile hastaneye kabul edilmişlerdir (PaO2/FiO2: 111 ± 65) ve tümünde yüksek akciğer infeksiyonu şüphesi vardır. Ventilatör desteğine ve diğer ek tedavilere (antibiyotik, steroid, immünsüpresif ilaç) rağmen tüm hastaların genel durumunun bozulduğu ve ortalama 7.6 ± 4.6 günde hepsinin eksitus olduğu görülmüştür (Tablo 1).

YORUM

IPF’li hastalar, pulmoner fibrozisin ilerlemesi ve hastalıkla ilişkili diğer nedenlerle kaybedilir. Bununla birlikte, fibrozisin ilerlemesi solunum yetmezliğine yol açar. Diğer eksitus nedenleri; kalp yetmezliği, akciğer kanseri, iskemik kalp hastalığı, infeksiyon ve pulmoner embolizmdir. IPF’li hastalarda akut yaşam sınırlayıcı solunum yetmezliği genellikle yoğun bakım ve MV tedavisi gerektirir. Bu konularla ilgili çalışmalar azdır ve belirli bir davranış şekli ve sonuç yoktur.

Yakın zamanlarda yayınlanan diğer bir çalışmada, 15 IPF’li hastanın sonuçları değerlendirilmiş ve MV uygulanan bu hastalarda mortalite %73 bulunmuştur. Yazarlar, solunum yetmezliği nedeniyle YBÜ’ye sevk edilen hastaların sonuçlarının oldukça kötü olduğunu ve MV tedavisine yanıt alınamadığını bildirmişlerdir. IPF’li hastalarda ventilasyon yetmezliğinin sebebi olarak; solunum sistemi elastansı ve rezistansının artmış olduğu ve bu durumunda hiperkapninin derecesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. MV’ye bağlı akciğer hasarı da biyotravma ve volütravma nedeniyle IPF’li akciğerde mevcut akciğer hasarını arttırabilir.

IPF progresif letal bir hastalıktır ve terminal solunum yetmezliği tedaviye dirençlidir. Transplantasyon için uygun hastalarda MV geçici bir çözüm sağlarsa da bu durum nadirdir. Yapılan sınırlı çalışmalarda mortalite %100’lere yaklaştığından, ARDS’li hastalar gibi bu grupta da, akciğer koruyucu ventilasyon stratejileri kullanılabilir. Geçici alevlenme nedeni olan akciğer infeksiyonu ve pulmoner emboli gibi nedenler uygun şekilde ve zamanında tedavi edilmelidir.

 

KAYNAKLAR

1.   Blivet S, Philit F, Sab JM, et al. Outcome of patients with idiopathic pulmonary fibrosis admitted to the ICU for respiratory failure. Chest 2001;120:209-12.

2.   Fumeaux T, Rothmeier C, Jolliet P. Outcome of mechanical ventilation for acute respiratory failure in patients with pulmonary fibrosis. Intensive Care Med 2001;27:1868-74.

3.   Selman M. Idiopathic pulmonary fibrosis. Chest 2001;120:8-10

4.   Stern JB, Mal H, Groussard O, et al. Prognosis of patients with advanced idiopathic pulmonary fibrosis requiring mechanical ventilation for acute respiratory failure. Chest 2001;120:213-9.

 

Çeviren ve Yorumlayan: Uzm. Dr. Akın KAYA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Solunum Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

Yazdır

tedavisi uygulanan hastalar incelenmi&#351;tir. Toplam 14 hasta pulmoner fibrozis nedeniyle MV tedavisine al&#305;nm&#305;&#351; ve bunlar&#305;n sadece 3 �nde sekonder neden bulunmu&#351;, di&#287;erleri IPF kabul edilmi&#351;tir.</span></p> <p class=Normal><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>IPF tan&#305;s&#305; ATS kriterlerine g�re konulmu&#351;, hastalar&#305;n; �yk�leri, ya&#351;am kalitesi testleri, radyolojik bulgular&#305; ve patolojik bulgular&#305; de&#287;erlendirilmi&#351;tir. Solunum yetmezli&#287;i nedeniyle MV tedavisi verilen hastalar&#305;n hastaneye ve yo&#287;un bak&#305;ma yat&#305;&#351;lar&#305;nda klinik, radyolojik, laboratuvar ve mikrobiyolojik bulgular&#305; incelenmi&#351;tir.</span></p> <p class=Normal><b><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>BULGULAR</span></b></p> <p class=Normal><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>Hastalar a&#287;&#305;r solunum yetmezli&#287;i kriterleri ile hastaneye kabul edilmi&#351;lerdir (PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>: 111 � 65) ve t�m�nde y�ksek akci&#287;er infeksiyonu &#351;�phesi vard&#305;r. Ventilat�r deste&#287;ine ve di&#287;er ek tedavilere (antibiyotik, steroid, imm�ns�presif ila�) ra&#287;men t�m hastalar&#305;n genel durumunun bozuldu&#287;u ve ortalama 7.6 � 4.6 g�nde hepsinin eksitus oldu&#287;u g�r�lm�&#351;t�r (<a target="_blank" href='http://www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2002-01/images/2002-2-1-070-071Tablo1.jpg'>Tablo 1</a>).</span></p> <p class=Normal><b><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>YORUM</span></b></p> <p class=Normal><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>IPF li hastalar, pulmoner fibrozisin ilerlemesi ve hastal&#305;kla ili&#351;kili di&#287;er nedenlerle kaybedilir. Bununla birlikte, fibrozisin ilerlemesi solunum yetmezli&#287;ine yol a�ar. Di&#287;er eksitus nedenleri; kalp yetmezli&#287;i, akci&#287;er kanseri, iskemik kalp hastal&#305;&#287;&#305;, infeksiyon ve pulmoner embolizmdir. IPF li hastalarda akut ya&#351;am s&#305;n&#305;rlay&#305;c&#305; solunum yetmezli&#287;i genellikle yo&#287;un bak&#305;m ve MV tedavisi gerektirir. Bu konularla ilgili �al&#305;&#351;malar azd&#305;r ve belirli bir davran&#305;&#351; &#351;ekli ve sonu� yoktur. </span></p> <p class=Normal><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>Yak&#305;n zamanlarda yay&#305;nlanan di&#287;er bir �al&#305;&#351;mada, 15 IPF li hastan&#305;n sonu�lar&#305; de&#287;erlendirilmi&#351; ve MV uygulanan bu hastalarda mortalite %73 bulunmu&#351;tur. Yazarlar, solunum yetmezli&#287;i nedeniyle YB� ye sevk edilen hastalar&#305;n sonu�lar&#305;n&#305;n olduk�a k�t� oldu&#287;unu ve MV tedavisine yan&#305;t al&#305;namad&#305;&#287;&#305;n&#305; bildirmi&#351;lerdir. IPF li hastalarda ventilasyon yetmezli&#287;inin sebebi olarak; solunum sistemi elastans&#305; ve rezistans&#305;n&#305;n artm&#305;&#351; oldu&#287;u ve bu durumunda hiperkapninin derecesi ile ili&#351;kili oldu&#287;u g�sterilmi&#351;tir. MV ye ba&#287;l&#305; akci&#287;er hasar&#305; da biyotravma ve vol�travma nedeniyle IPF li akci&#287;erde mevcut akci&#287;er hasar&#305;n&#305; artt&#305;rabilir.</span></p> <p class=Normal><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>IPF progresif letal bir hastal&#305;kt&#305;r ve terminal solunum yetmezli&#287;i tedaviye diren�lidir. Transplantasyon i�in uygun hastalarda MV ge�ici bir ��z�m sa&#287;larsa da bu durum nadirdir. Yap&#305;lan s&#305;n&#305;rl&#305; �al&#305;&#351;malarda mortalite %100 lere yakla&#351;t&#305;&#287;&#305;ndan, ARDS li hastalar gibi bu grupta da, akci&#287;er koruyucu ventilasyon stratejileri kullan&#305;labilir. Ge�ici alevlenme nedeni olan akci&#287;er infeksiyonu ve pulmoner emboli gibi nedenler uygun &#351;ekilde ve zaman&#305;nda tedavi edilmelidir. </span></p> <p class=Normal><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>&nbsp;</span></p> <p class=hKaynakBaslk style='line-height:12.3pt'><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>KAYNAKLAR</span></p> <p class=Kaynaklar style='line-height:12.3pt'><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>1.�� Blivet S, Philit F, Sab JM, et al. Outcome of patients with idiopathic pulmonary fibrosis admitted to the ICU for respiratory failure. Chest 2001;120:209-12.</span></p> <p class=Kaynaklar style='line-height:12.3pt'><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>2.�� Fumeaux T, Rothmeier C, Jolliet P. Outcome of mechanical ventilation for acute respiratory failure in patients with pulmonary fibrosis. Intensive Care Med 2001;27:1868-74.</span></p> <p class=Kaynaklar style='line-height:12.3pt'><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>3.�� Selman M. Idiopathic pulmonary fibrosis. Chest 2001;120:8-10</span></p> <p class=Kaynaklar style='line-height:12.3pt'><span lang=EN-US style='font-family:Verdana'>4.�� Stern JB, Mal H, Groussard O, et al. Prognosis of patients with advanced idiopathic pulmonary fibrosis requiring mechanical ventilation for acute respiratory failure. Chest 2001;120:213-9.</span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>&nbsp;</span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify'><b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>�eviren ve Yorumlayan: </span></b><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Uzm. Dr. Ak&#305;n KAYA</span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify'><span lang=EN-US style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana'>Ankara �niversitesi T&#305;p Fak�ltesi G�&#287;�s Hastal&#305;klar&#305; ve T�berk�loz Anabilim Dal&#305;, Solunum Yo&#287;un Bak&#305;m �nitesi, ANKARA</span></p> <p class=Normal align=right style='text-align:right;text-indent:0cm;line-height:12.3pt'><b><span style='font-family:Verdana'><a href="#" onclick="window.print();">Yazd&#305;r</a></span></b></p> </div> </body> </html>